ការអភិវឌ្ឍក្រុមប្រឹក្សា, ឧបករណ៍, អ្នកសរសេរកម្មវិធី

Demoboard បន្ទះសៀគ្វីមួយដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ប្រព័ន្ធបង្កប់ development.Development ក្រុមប្រឹក្សា, ឧបករណ៍, អ្នកសរសេរកម្មវិធី