ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា, transducer

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាគឺជាឧបករណ៍ការរកឃើញមួយដែលអាចដឹងពនិងកំប៉ុងទិន្នផល, បញ្ជូន, ដំណើរ, ហាង, បង្ហាញ, កំណត់ត្រាវាស់និងគ្រប់គ្រងពអារម្មណ៍។