ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

HongKong


ទូរស័ព្ទ: 00852-67679912

ទូរសារ: 00852-67679912

អាសយដ្ឋាន: Rm 31 11F Lee Ka Industrial Building 8 NG Fong Street San Po Kong, KLN, Hong Kong