ក្រុមប្រឹក្សាវាយតម្លៃ - ក្រុមប្រឹក្សាពង្រីកកូនស្រីកាត

លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា បញ្ជាទិញ
BREAKOUT BOARD BMF055 Bosch Sensortec BREAKOUT BOARD FOR BMF055 2317
1: $13.82500