ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាម៉ាញេទិច - លីនេអ៊ែរ, ត្រីវិស័យ (ICS)